Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2018

6482 4a9d 500
Reposted fromtron tron viairmelin irmelin
Justuska
Reposted fromgruetze gruetze viairmelin irmelin
4533 5b30
Reposted fromrawriot rawriot viajointskurwysyn jointskurwysyn
Justuska
9255 7903 500
Reposted fromdobby dobby viamyszkaminnie myszkaminnie
Justuska
5380 a36c 500
Reposted fromAlcea Alcea viaoverthinking overthinking
Justuska
9476 4508 500
Reposted fromrichardth richardth viaeternaljourney eternaljourney
6082 579e

Yeah, I don’t think all of it is going to happen

Reposted frommyry myry viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo

November 30 2017

Justuska
9766 d8b3
Reposted fromkoprobo koprobo viamielle mielle
Justuska
Justuska

Couple Celebrates Geometric Architecture Around the World With Eccentric Photographs
Anna Devis and Daniel Rueda, a couple based in Valencia, Spain plays around with architectural pieces sprawled all across the globe, their photographic series documenting the tales of their travels.
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viakot kot
Justuska
2655 a24f 500
Reposted fromvermis vermis viagdziejestola gdziejestola
Justuska
0199 3d6f 500
Reposted fromtfu tfu viapankamien pankamien
Justuska
7683 6b69 500
Justuska
1928 833c 500
Reposted fromlujek lujek viaaanetaxx aanetaxx

November 20 2017

Justuska
Zbyt często nie sięgamy po to, czego chcemy, tylko bierzemy to, co jest. Rozkładamy ręce i mówimy „tak wyszło”. Nie walczymy o lepszą pracę, nie naprawiamy związków – siadamy na dupie i narzekamy. Boimy się ryzyka, zmian, boimy się żyć, szukamy wiecznych wymówek. Czasem dobrze się wypierdolić, żeby potem wstać i być silniejszym. Zacząć żyć po swojemu...
— B. (z listów do Czarnego na pokolenieikea.com)

October 31 2017

Justuska
8060 7d84 500
Reposted fromdelain delain viadobby dobby
8188 d85e 500
Reposted fromzaptains zaptains viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo

October 30 2017

4627 0203

introvertunites:

If you’re an introvert, follow us @introvertunites

Reposted fromdivi divi vialost-in-space lost-in-space
Justuska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl